Projekt pn. „Ewaluacja kluczem do profesjonalizacji NGO” realizowany był w okresie od 1.06 do 31.12.2010 r.

Projekt powstał w odpowiedzi na niską świadomość organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie wykorzystania ewaluacji w rozwoju i skutecznym funkcjonowaniu podmiotów III sektora.

Projekt skierowany został do przedstawicieli organizacji pozarządowych (m.in. członków, pracowników, wolontariuszy).

Jego celem było zwiększenie wiedzy i świadomości organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania ewaluacji w usprawnianiu i podwyższaniu jakości swoich działań.

W ramach projektu:

  • zorganizowane zostały stoiska promujące ewaluację podczas wydarzeń, konferencji, seminariów dla wielkopolskich organizacji itp.
  • opracowane zostały: broszura informacyjna oraz publikacja pt. „Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?” w ramach serii Klon/Jawor 3w* (Warto Wiedzieć Więcej)
  • organizowane były czaty internetowe
  • upowszechniana była broszura ze standardami ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
  • emitowane były artykuły tematyczne na stronach internetowych poświęconych ewaluacji i organizacjom pozarządowym.

Projekt był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do pobrania:
Publikacja pt. „Jak zaplanować i przeprowadzić ewaluację w organizacji pozarządowej?”

Ewaluacja kluczem do profesjonalizacji NGO