Fundacja Niwa od 2009 roku prowadzi ewaluację projektów społecznych oraz komercyjnych. Do tej zrealizowaliśmy około 30 ewaluacji. Były to m.in.:

ewaluacje w ramach 7 projektów w ramach poddziałania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie projektów realizowane były inicjatywy lokalne – wspólnie przez mieszkańców gminy – pikniki, festyny, spotkania, wpływające na większą integrację społeczności lokalnej i pomagające nawiązać współpracę. Ewaluacje obejmowały analizę SWOT, wywiady grupowe, ankiety oraz obserwację i karty refleksji. Badaniem objęto ok 240 osób – aktywnych liderów, działających na terenie gminy.

ewaluacje prowadzone na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej (Lipno, Rawicz, Kościan, Grodzisk Wlkp) w ramach ich projektów systemowych – wspierających osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym . Ewaluacje obejmowały m.in. diagnozę sytuacji w gminach pod kątem prowadzenia dalszych działań  na rzecz społeczności, czy ewaluację działania nowoutworzonego Centrum Wolontariat.

ewaluacja projektu  „Tacy sami – wsparcie dla niezatrudnionych osób niepełnosprawnych”.

przygotowanie narzędzi i pomoc w przygotowaniu założeń metodologicznych w projekcie Urzędu Miasta w Gdańsku pn. „Badanie skuteczności metod profilaktyki uzależnień w Gdańsku”.

ewaluacja innowacyjnego projektu Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia skuteczności zapewnienia instytucji rynku pracy”. Przy ewaluacji zastosowano następujące techniki ilościowe i jakościowe: wywiady zogniskowane – focus, wywiady kwestionariuszowe, panel ekspertów, analiza SWOT – z zespołem zarządzającym, wywiady telefoniczne. Zespół badawczy stanowiło 5 badaczy, realizujących poszczególne elementy badania.

ewaluacja innowacyjnego projektu Centrum Inicjatyw Obywatelskich „Model Kontraktowania Usług Społecznych”. Przy ewaluacji zastosowano takie metody jak: wywiady grupowe, analiza treści, analizy społeczno-ekonomiczne, wywiady z uczestnikami. Ewaluacja prowadzona była w całej Polsce, w gminach testujących innowacyjny Model.

ewaluacje w ramach poddziałania 7.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nt. działań oddolnych i inicjatyw społecznych. W ramach ewaluacji przeprowadzono: wywiady grupowe, analizę SWOT, ankiety pre i post podczas spotkań w gminach.

ewaluacja projektu pn. „Doskonalenie kompetencji w zakresie kształtowania wyjątkowych relacji z klientem i pracownikami – szkolenia i doradztwo w Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.” – Grant Thornton Frąckowiak. W ramach ewaluacji wykorzystano takie narzędzia jak karty refleksji, ankiety pre i post (szkolenia stacjonarne i e-learningowe), analiza dokumentacji.