Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fundacji NIWA pn. „Liderzy warci Poznania”Celem projektu jest zwiększenie zasięgu wsparcia w realizacji działań lokalnych w Poznaniu.

Projekt kierujemy do 10 liderów społecznych z Poznania (inicjatorów zmian, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Rad Osiedli itp.), którzy chcą:

  • aktywnie włączać się w działania na rzecz rozwoju swojego miasta i poprawy życia jego mieszkańców,
  • zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie angażowania i mobilizowania ludzi do działania, współuczestniczenia w życiu publicznym, chcących zwiększyć zasięg swojego działania.

Odbiorcami projektu będą także Poznaniacy, dla których skierowane zostanie wydarzenie lokalne i kawiarenka
obywatelska oraz użytkownicy mediów społecznościach, do których dotrą informacje o liderach społecznych z Poznania.

W ramach projektu realizujemy takie działania jak:

1) Doradztwo dla liderów społecznych 

Tematyka doradztwa obejmie przykładowo: zasady angażowania ludzi do działania, bycie skutecznym liderem, formy
partycypacji społecznej na przykładzie Budżetu Obywatelskiego – jako zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych działaniach, konsultacje społeczne i współpraca z samorządem, tworzenie projektów, źródła finansowania działań lokalnych, zakładanie organizacji pozarządowych i inne.

2) Kawiarenka Obywatelska

Jest to spotkanie o charakterze dyskusyjnym skierowane do mieszkańców Poznania, zorganizowane przez Liderów
społecznych z Poznania. To oni w ramach podnoszenia kompetencji bycia liderem wezmą na siebie odpowiedzialność za dobór tematu dyskusji, organizację, rekrutację mieszkańców, przeprowadzenie. Udział w kawiarence pozwoli zwiększyć świadomość poznaniaków, nt. zaangażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów, partycypacji w życiu publicznym. Zapewni przestrzeń do dyskusji na tematy ważne mieszkańcom i tym samym do rozwiązywania lokalnych problemów itp.

3) Wydarzenie lokalne

Za jego organizację odpowiadać będą liderzy społeczni przy znacznym udziale społeczności lokalnej, co pozwoli na
zwiększenie poczucia sprawczości liderów społecznych, mieszkańców Poznania oraz pozytywnie wpłynie na inwencję i kreatywność lokalnej społeczności. Forma wydarzenia (debata, festyn, konsultacje społeczne itp.) zostanie wybrana przez Liderów.

4) Akcja popularyzacyjna „Liderzy Warci Poznania”

Akcja ma za zadanie zwiększenie świadomości mieszkańców nt. roli liderów społecznych w społecznościach lokalnych i ich działalności.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Liderzy warci Poznania