W 2017 r. Fundacji NIWA realizowała projekt pn. „Liderzy warci Poznania”Celem projektu było zwiększenie zasięgu wsparcia w realizacji działań lokalnych w Poznaniu.

Projekt kierowaliśmy do 10 liderów społecznych z Poznania (inicjatorów zmian, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Rad Osiedli itp.), którzy chcieli:

  • aktywnie włączać się w działania na rzecz rozwoju swojego miasta i poprawy życia jego mieszkańców,
  • zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie angażowania i mobilizowania ludzi do działania, współuczestniczenia w życiu publicznym, chcących zwiększyć zasięg swojego działania.

Odbiorcami projektu byli także Poznaniacy, dla których skierowane zostały wydarzenia lokalne i kawiarenka
obywatelska oraz użytkownicy mediów społecznościach, do których dotarły informacje o liderach społecznych z Poznania.

W ramach projektu zrealizowaliśmy takie działania jak:

1) Doradztwo dla liderów społecznych 

Tematyka doradztwa obejmowała przykładowo: zasady angażowania ludzi do działania, bycie skutecznym liderem, formy partycypacji społecznej na przykładzie Budżetu Obywatelskiego – jako zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych działaniach, konsultacje społeczne i współpraca z samorządem, tworzenie projektów, źródła finansowania działań lokalnych, zakładanie organizacji pozarządowych i inne.

2) Kawiarenka Obywatelska

Było to spotkanie o charakterze dyskusyjnym skierowane do mieszkańców Poznania, zorganizowane przez Liderów
społecznych z Poznania. To oni w ramach podnoszenia kompetencji bycia liderem wzięli na siebie odpowiedzialność za dobór tematu dyskusji, organizację, rekrutację mieszkańców, przeprowadzenie. Udział w kawiarence pozwolił zwiększyć świadomość poznaniaków, nt. zaangażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów, partycypacji w życiu publicznym. Zapewnił przestrzeń do dyskusji na tematy ważne mieszkańcom i tym samym do rozwiązywania lokalnych problemów itp.

3) Wydarzenie lokalne

Za jego organizację odpowiadali liderzy społeczni przy znacznym udziale społeczności lokalnej, co pozwoliło na
zwiększenie poczucia sprawczości liderów społecznych, mieszkańców Poznania oraz pozytywnie wpłynęło na inwencję i kreatywność lokalnej społeczności. Forma wydarzenia (debata, festyn, konsultacje społeczne itp.) została wybrana przez Liderów.

4) Akcja popularyzacyjna „Liderzy Warci Poznania”

Akcja miała za zadanie zwiększenie świadomości mieszkańców nt. roli liderów społecznych w społecznościach lokalnych i ich działalności.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Liderzy warci Poznania