W 2017 r. Fundacji NIWA realizowała projekt pn. „Liderzy warci Poznania”. Celem projektu było zwiększenie zasięgu wsparcia w realizacji działań lokalnych w Poznaniu.

Projekt kierowaliśmy do 10 liderów społecznych z Poznania (inicjatorów zmian, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, Rad Osiedli itp.), którzy chcieli:

aktywnie włączać się w działania na rzecz rozwoju swojego miasta i poprawy życia jego mieszkańców,

zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie angażowania i mobilizowania ludzi do działania, współuczestniczenia w życiu publicznym, chcących zwiększyć zasięg swojego działania.

Odbiorcami projektu byli także Poznaniacy, dla których skierowane zostały wydarzenia lokalne i kawiarenka

obywatelska oraz użytkownicy mediów społecznościach, do których dotarły informacje o liderach społecznych z Poznania.

W ramach projektu zrealizowaliśmy takie działania jak:

  • Doradztwo dla liderów społecznych 
Tematyka doradztwa obejmowała przykładowo: zasady angażowania ludzi do działania, bycie skutecznym liderem, formy partycypacji społecznej na przykładzie Budżetu Obywatelskiego – jako zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych działaniach, konsultacje społeczne i współpraca z samorządem, tworzenie projektów, źródła finansowania działań lokalnych, zakładanie organizacji pozarządowych i inne.

  • Kawiarenka Obywatelska
Było to spotkanie o charakterze dyskusyjnym skierowane do mieszkańców Poznania, zorganizowane przez Liderów
społecznych z Poznania. To oni w ramach podnoszenia kompetencji bycia liderem wzięli na siebie odpowiedzialność za dobór tematu dyskusji, organizację, rekrutację mieszkańców, przeprowadzenie. Udział w kawiarence pozwolił zwiększyć świadomość poznaniaków, nt. zaangażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów, partycypacji w życiu publicznym. Zapewnił przestrzeń do dyskusji na tematy ważne mieszkańcom i tym samym do rozwiązywania lokalnych problemów itp.

  • Wydarzenie lokalne
Za jego organizację odpowiadali liderzy społeczni przy znacznym udziale społeczności lokalnej, co pozwoliło na
zwiększenie poczucia sprawczości liderów społecznych, mieszkańców Poznania oraz pozytywnie wpłynęło na inwencję i kreatywność lokalnej społeczności. Forma wydarzenia (debata, festyn, konsultacje społeczne itp.) została wybrana przez Liderów.

  • Akcja popularyzacyjna „Liderzy Warci Poznania”
Akcja miała za zadanie zwiększenie świadomości mieszkańców nt. roli liderów społecznych w społecznościach lokalnych i ich działalności.