Informacje projektowe Pracujemy nad strategią
  • 20 grudnia 2019

Pracujemy nad strategią

Jednym z zaplanowanych działań w ramach zadania Na NIWIE zmian jest rozwój i doskonalenie organizacji. W ramach działania zorganizowaliśmy 3 spotkania, które miały na celu pracę nad przygotowaniem strategii rozwoju Fundacji. W spotkaniach wziął udział Zarząd Fundacji oraz osoby skupione wokół Fundacji tj. zgromadzenie fundatorów, sympatyków, byłych pracowników. Podczas spotkań pracowaliśmy nad określeniem misji, wizji, celów strategicznych Fundacji, analizowaliśmy mocne i słabe strony Fundacji oraz możliwe szanse rozwoju organizacji. Ustaliliśmy kluczowe obszary, w których chcielibyśmy rozwijać Fundację. Dyskutowaliśmy również na temat podziału zadań realizowanych w ramach działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz wyodrębniliśmy obszar działalności gospodarczej. Podjęte na spotkaniach ustalenia posłużyły rozpoczęciu pracy nad przygotowaniem dokumentu - strategii rozwoju Fundacji Niwa Edukacji i Rozwoju.